Stanisława Retmaniak

Stanisława Retmaniak

Animatorka, ekspertka ds. rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej

Od 2010 animuje społeczności lokalne, od 2012 roku animatorka OWES w Stowarzyszeniu BORIS. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych „Superwizja w Animacji i Współpracy Środowiskowej” na Uniwersytecie Gdańskim.

Pracuje edukacyjnie i rozwojowo z grupami nieformalnymi, instytucjami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, seniorami, dziećmi, młodzieżą. Ma doświadczenia w tworzeniu Centrów Aktywności Lokalnych w miejskich i gminnych ośrodkach kultury, wdrażaniu Modelu Organizowania Społeczności Lokalnych w ośrodkach pomocy społecznej, jak również współpracy z bibliotekami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, grupami partnerskimi, społecznościami wiejskimi i sąsiedzkimi. Od 2011 roku zaangażowana w ekonomię społeczną, wspiera mieszkańców i organizacje w uruchamianiu przedsiębiorstw społecznych i tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych z rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Katarzyna Bryczkowska

Katarzyna Bryczkowska

doradczyni kluczowa,
Doradczyni biznesowa

Od 2017 roku pracuje w Stowarzyszeniu BORIS jako Doradczyni w OWES. Certyfikowana Trenerka programu Rady Europy z zakresu Dobrych Rządów, coacherka – Dyplom Grupy TRO, doradczyni w zakresie zarządzania poprzez wartości i budowania kultury wewnątrzorganizacyjnej.

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych: CSR - Strategia Odpowiedzialnego Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego, Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej a także Pomocy Humanitarnej na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Współtworzyła i kierowała merytorycznie pięcioma edycjami Szkoły Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa i przedsiębiorczości społecznej oraz w treningach z asertywności, komunikacji interpersonalnej w zespołach, świadomego zarządzania zespołem, działań równościowych i antydyskryminacyjnych w sferze publicznej. Od 15 lat prowadzi działalność gospodarczą i w 2007 roku była laureatką konkursu Sukces Pisany Szminką - Bizneswoman Roku.
Obecnie chce aktywnie wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego i promocję Praw Człowieka,dlatego angażuje się równolegle w następujące projekty:
• prowadzi coachingi dla NGO i Szkołę Przedsiębiorczości w ramach programu SCWO
• jako jedna z dwóch osób z Polski szkoli ukraińskich samorządowców w Akademii Liderów Rady Europy
• cyklicznie współprowadzi warsztaty antydyskryminacyjne.

Magdalena Pachel

koordynatorka projektu,
ekspertka ds. wsparcia pes

W OWES w Stowarzyszeniu BORIS od 2017 r. Aktualnie zajmuje się koordynacją i administracją trzech projektów związanych z ekonomią społeczną na Mazowszu oraz wspiera podmioty ekonomii społecznej z subregionów: żyrardowskiego i warszawsko-wschodniego. Z wykształcenia ekonomistka.

  

Zbigniew Wejcman

Zbigniew Wejcman

animator

Polityk społeczny, działacz pozarządowy, w BORIS od 1993 r. Jako doradca, animator i szkoleniowiec specjalizuje się z problematyce współpracy międzysektorowej i standaryzacji usług, działań lobbingowych i rzecznictwa, tworzeniu partnerstw lokalnych, animacji i przedsiębiorczości społecznej.

Trener III stopnia, superwizor STOP. Członek zarządu Sieci SPLOT. Autor i współautor ponad 50 książek.

Katarzyna Sekutowicz

Katarzyna Sekutowicz

koordynatorka merytoryczna Lowes, doradczyni kluczowa

Od 1993 roku działająca w Stowarzyszeniu BORIS na rzecz rozwoju sektora społecznego w Polsce, a od 8 lat zajmująca się promowaniem i wdrażaniem rozwiązań z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Z wykształcenia i pasji antropolożka kultury. 

Absolwentka m.in. studiów podyplomowych „Kierowanie procesami edukacyjnymi w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości, samorządności lokalnej” na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. W swojej pracy łączy teorie ekonomiczno-społeczne z praktyką działania w organizacji pozarządowej.

Wspiera w rozwoju liderów i liderki lokalne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i ruchy społeczne oraz instytucje samorządowe, takie jak biblioteki, szkoły, ośrodki pomocy społecznej czy domy kultury. Prowadzi doradztwo, warsztaty, coachingi, superwizje i długofalowe procesy rozwojowo - planistyczne oparte o dialog i partycypację. Wspiera zespoły w przygotowywaniu planów marketingowych, strategicznych, pracy metodą projektu, ewaluacji. Promuje w przedsiębiorstwach społecznych zarządzanie włączające, oparte na otwartej komunikacji, współpracy, partycypacyjnym podejmowaniu decyzji, współdzieleniu zadań i odpowiedzialności.

Zajmuje się także wdrażaniem polityki równości szans i przeciwdziałaniem wykluczeniu oraz dyskryminacji w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych. Jest członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Autorka i współautorka takich publikacji jak m.in. „Narzędzie do samooceny rozwoju organizacji pozarządowej”, red. K. Sekutowicz, Stowarzyszenie BORIS, Sieć SPLOT, Warszawa 2010, „Ewaluacja i monitoring”, w: Wiedza i doświadczenie, ARF, Warszawa, 2007, „Planowanie strategiczne w kulturze”, Regionalny Ośrodek Kultury, Olsztyn 2000.

Agnieszka Iwaniak

Agnieszka Iwaniak

koordynatorka projektu

Od 2011 koordynatorka projektów związanych z ekonomią społeczną w Stowarzyszeniu BORIS, obecnie zajmuje się koordynacją i administracją działań BORIS w projekcie „Warszawski Ośrodek Ekonomii Społecznej”. Z wykształcenia socjolożka i ewaluatorka.                                                     

 

zamknij