Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym na Mazowszu przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

W Stowarzyszeniu BORIS od 2011 roku prowadzimy działania w obszarze ekonomii społecznej. Jesteśmy po to, by w lokalnych wspólnotach powstawały przedsiębiorstwa społeczne. Dzięki temu mieszkańcy, pozostający dotąd na uboczu rynku pracy, wychodzą na prostą i znajdują pracę, a firmy wspierają rozwój społeczności lokalnych.

W ciągu ostatnich 5 lat pomogliśmy utworzyć prawie 20 przedsiębiorstw społecznych, świadczących takie usługi jak prowadzenie żłobka i przedszkola, kawiarni, firmy budowlanej, czy oferujące usługi sprzątania lub testowania stron internetowych. Pracę w nich znalazło ponad 100 osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, długotrwale bezrobotne, osoby wychodzące z bezdomności).

Co robimy?

Oferujemy szerokie wsparcie merytoryczne (m.in. specjalistyczne szkolenia, doradztwo) środowiskom zainteresowanym działaniem na rzecz ekonomii społecznej oraz możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego dla osób oraz podmiotów chcących założyć i prowadzić podmiot ekonomii społecznej (PES) czy przedsiębiorstwo społeczne (PS). Pomagamy samorządom chcącym wspierać podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne poprzez stosowanie klauzul społecznych, a także przedsiębiorcom sektora prywatnego chcącym nawiązać współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi.
 
Zapraszamy, jeśli jesteś:
oraz mieszkasz lub działasz na Mazowszu, na obszarze objętym projektem.

Mapa województwa Mazowieckiego

z zaznaczonymi powiatami w których działa LOWES i wsparte przez nas przedsiębiorstwa społeczne

Powiat sochaczewski

Powiat legionowski

Powiat wołomiński

Powiat żyrardowski

Powiat grójecki

P. warszawski-zachodni

Warszawa

Mapa województwa Mazowieckiego

z zaznaczonymi powiatami w których działa LOWES i wsparte przez nas przedsiębiorstwa społeczne

Powiat sochaczewski

Powiat legionowski

Powiat wołomiński

Powiat żyrardowski

Powiat grójecki

P. warszawskizachodni

Warszawa

Lista wspieranych przez nas przedsiębiorstw społecznych

Warszawa

Datco sp. z o.o.

 • ul. Dzielna 17/69, 01-029 Warszawa
 • +48 664 438 833, +48 692 883 388

Fundacja Białoruski Dom

 • ul. Wiejska 13/3, 00-480 Warszawa
 • +48 226 227 701

Fundacja Deaf Respect

 • ul. Czechowa 2/146, 01-912 Warszawa
 • +48 694 771 679

Spółdzielnia Socjalna WOLA

 • ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa
 • +48 22 273 03 92

Spółdzielnia Socjalna BioValley

 • ul. Złota 9/14, 00-019 Warszawa
 • +48 536 410 900

powiat warszawski - zachodni

Farma Prowincja sp. z o.o.

 • ul. Wyjątkowa 31, 05-092 Łomianki
 • +48 664 854 524

TONO Praca Spółka z.o.o.

 • ul. Brzozowa 75, 05-080 Laski
 • +48 22 69 00 900

Fundacja Zmysłosfera

 • ul. Sokołowskiego 20, 05-080 Izabelin

powiat legionowski

Spółdzielnia Socjalna Jedni Drugim

 • ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20/22, 05-120 Legionowo
 • +48 501 780 170

IOLITE GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością non profit

powiat wołomiński

Faktoria Spółdzielnia Socjalna w Zielonce

 • ul. Ks. Ignacego Skorupki 2, 05-220 Zielonka
 • +48 501 784 043

Spółdzielnia Socjalna Pożytek

 • ul. Warszawska 11, 05-240 Tłuszcz
 • +48 609 742 227

powiat sochaczewski

Pyszne Socho not-for-profit sp. z o.o.

 • ul. Mickiewicza 5, 96-501 Sochaczew
 • +48 606 336 939

powiat żyrardowski

Fundacja Ternopilska

 • ul. Narutowicza 32/6, 96-300 Żyrardów

Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit sp. z o.o.

 • ul. Wasilewskiego 9, 96-300 Żyrardów
 • +48 516 708 771

HR Fair Play sp. z o.o.

 • ul. 1 Maja 54, 96-300 Żyrardów

Spółdzielnia Socjalna "Wspólnie"

 • Jana III Sobieskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska3
Nasze działania są obecnie współfinansowane ze środków publicznych, w ramach następujących projektów:

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion żyrardowski

(Realizator: BORIS) – projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020. Cel projektu: zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego na terenie subregionu żyrardowskiego poprzez objęcie wsparciem na przestrzeni 21 miesięcy 17 osób wykluczonych z terenu Mazowsza i 10 PES działających na terenie subregionu żyrardowskiego.

Okres realizacji: 1.04.2022 -31.12.2023

Wartość projektu: 575 542,63 zł finansowanie z UE 460 434,10 zł , finansowanie z budżetu Państwa: 91 558,53 zł.

(Lider: FISE, Partnerzy: BORIS, FRSO) – projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Cel projektu: zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego i obniżenie ryzyka popadnięcia w ubóstwo ze względu na bezrobocie poprzez zwiększenie o 22 miejsca pracy w istniejących i nowopowstałych PES/PS oraz zwiększenie skali działania istniejących PES/PS w okresie 22 miesięcy w subregionie m.st. Warszawa.

Okres realizacji: 1.03.2022 -31.12.2023

 Wartość projektu: 2 210 276,13 zł; finansowanie z UE 1688 220,90 zł, finansowanie z budżetu Państwa: 339 663,33 zł.

(Lider: FRSO, Partnerzy: BORIS, FISE) – projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Cel projektu: zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez nie działań. Projekt zakłada świadczenie usług na rzecz wzmocnienia znaczenia oraz potencjału ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w tym: tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej w subregionie warszawsko – zachodnim i warszawsko – wschodnim.

Okres realizacji: 1.03.2022 -31.12.2023

Wartość projektu: 1 632 380,80 zł; finansowanie z UE 1 298 624,64 zł, finansowanie z budżetu Państwa: 261 008,16 zł.

(Współrealizatorzy: BORIS, FRSO, FISE) – zadanie publiczne sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie ma na celu wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie 1 obejmującym subregiony: warszawski, warszawsko-zachodni, warszawsko-wschodni oraz żyrardowski, m.in. poprzez kompleksowe wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, rozwój ich potencjału, upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców w/w obszaru nt. idei ekonomii społecznej, wspieranie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, ekonomizację podmiotów ekonomii społecznej, wzmacnianie współpracy JST z sektorem ekonomii społecznej, a także rozwój potencjału kadr LOWES. Działaniami będzie objęte co najmniej 939 osób, 105 podmiotów ekonomii
społecznej, 40 JST oraz powstanie 35 grup inicjatywnych, które wypracują założenia co do utworzenia PES.

Okres realizacji: 05.04.2022 -31.12.2024

Wartość projektu: 4 219 841,07 zł, w tym działania BORIS: 1 650 123 zł

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

– zadanie publiczne współfinansowane ze środków m. st. Warszawy. Jest to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających, w tym podmiotów ekonomii społecznej. Wspieramy tworzenie i rozwój organizacji pozarządowych, jak i ich współpracę z samorządem m.st. Warszawy. 

zamknij