Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym na Mazowszu przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

W Stowarzyszeniu BORIS od 2011 roku prowadzimy działania w obszarze ekonomii społecznej. Jesteśmy po to, by w lokalnych wspólnotach powstawały przedsiębiorstwa społeczne. Dzięki temu mieszkańcy, pozostający dotąd na uboczu rynku pracy, wychodzą na prostą i znajdują pracę, a firmy wspierają rozwój społeczności lokalnych.
Zdjęcie przedstawia ręce dwóch białoskórych osób na tle białego stołu. Na stole widoczne są drukowane materiały LOWES i czarny laptop.

W ciągu ostatnich 5 lat pomogliśmy utworzyć prawie 20 przedsiębiorstw społecznych, świadczących takie usługi jak prowadzenie żłobka i przedszkola, kawiarni, firmy budowlanej, czy oferujące usługi sprzątania lub testowania stron internetowych. Pracę w nich znalazło ponad 100 osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, długotrwale bezrobotne, osoby wychodzące z bezdomności).

Co robimy?

Oferujemy szerokie wsparcie merytoryczne (m.in. specjalistyczne szkolenia, doradztwo) środowiskom zainteresowanym działaniem na rzecz ekonomii społecznej oraz możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego dla osób oraz podmiotów chcących założyć i prowadzić podmiot ekonomii społecznej (PES) czy przedsiębiorstwo społeczne (PS). Pomagamy samorządom chcącym wspierać podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne poprzez stosowanie klauzul społecznych, a także przedsiębiorcom sektora prywatnego chcącym nawiązać współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi.
 

Zapraszamy, jeśli jesteś:

(kliknij w tekst, by otworzyć odnośnik do strony ze szczegółami)

oraz mieszkasz lub działasz na Mazowszu, na obszarze objętym projektem.

Mapa województwa Mazowieckiego

z zaznaczonymi powiatami w których działa LOWES i wsparte przez nas przedsiębiorstwa społeczne

Powiat sochaczewski

Powiat żyrardowski

Powiat grójecki

Powiat warszawski-zachodni

Warszawa

Powiat legionowski

Powiat wołomiński

Mapa województwa Mazowieckiego

z zaznaczonymi powiatami w których działa LOWES i wsparte przez nas przedsiębiorstwa społeczne

Powiat sochaczewski

Powiat legionowski

Powiat wołomiński

Powiat żyrardowski

Powiat grójecki

P. warszawskizachodni

Warszawa

Lista wspieranych przez nas przedsiębiorstw społecznych

Datco sp. z o.o.

Fundacja Białoruski Dom

Fundacja Deaf Respect

Spółdzielnia Socjalna WOLA

Fundacja Kulawa Warszawa

Fundacja eFkropka

Stowarzyszenie MOVA – język bez barier

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Spółdzielnia Socjalna Ochota

Fundacja Kobiety Wędrowne

Spółdzielnia Socjalna Vitalna

Spółdzielnia Socjalna BioValley

Farma Prowincja sp. z o.o.

TONO Praca Spółka z.o.o.

Fundacja Zmysłosfera

Spółdzielnia Socjalna Jedni Drugim

IOLITE GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością non profit

Faktoria Spółdzielnia Socjalna w Zielonce

Spółdzielnia Socjalna Pożytek

Spółdzielnia Socjalna Podkowa

Pyszne Socho not-for-profit sp. z o.o.

Fundacja Ternopilska

Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit sp. z o.o.

HR Fair Play sp. z o.o.

Spółdzielnia Socjalna „Wspólnie”

EKO na Maksa sp. z o.o.

Ekipa Michała sp. z o.o.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej Animator

Nasze działania są obecnie współfinansowane ze środków publicznych, w ramach następujących projektów:

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion żyrardowski

Beneficjent – Stowarzyszenie BORIS

Celem projektu jest zapewnienie przez akredytowany OWES przez 48 m-cy w latach 2024-27 na terenie podregionu żyrardowskiego (powiaty żyradowski, sochaczewski, grójecki) kompleksowych usług wsparcia ekonomii społecznej, realizowanych w sposób komplementarny i łączny, zgodnie z zakresem z ustawy o ekonomii społecznej oraz KPRES, w szczególności usług: animacyjnych, inkubacyjnych, biznesowych oraz tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwie społecznym (PS) lub w podmiocie ekonomii społecznej (PES) przekształcającym się w przedsiębiorstwo społeczne, poprzez przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego.
Celami szczegółowymi są:
1. Wzrost zatrudnienia w grupie osób, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o ekonomii społecznej, poprzez zapewnienie wsparcia merytorycznego i bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenia co najmniej 27 nowych miejsc pracy dla powyższych osób w istniejących i nowopowstałych PS (dla 15 kobiet i 12 mężczyzn).
2. Rozwój usług społecznych na terenie 3 powiatów podregionu żyrardowskiego poprzez stworzenie co najmniej 7 miejsc pracy w sektorze usług społecznych.
3. Wzmocnienie funkcjonowania społeczno-zawodowego co najmniej 25 pracowników i pracowniczek PS i PES, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej na podstawie indywidualnego planu reintegracji i dofinansowanie realizacji tych planów.
4. Poprawa funkcjonowania co najmniej 6 PES objętych wsparciem bezpośrednim w ramach projektu.
5. Poprawa warunków działania i rozwoju PES i PS poprzez promowanie idei partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej w 3 powiatach: sochaczewskim, żyrardowskim, grójeckim.

Działania realizowane w ramach projektu: Animacja lokalna, inkubacja, szkolenia, doradztwo, w tym doradztwo specjalistyczne, wparcie finansowe na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, wsparcie reintegracyjne.

Odbiorcy projektu:

 • Podmioty ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstwa społeczne (PS) (m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki non profit),
 • Osoby indywidualne (w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym oraz chcące założyć PES),
 • Otoczenie PES: JST i instytucje

Wsparciem w projekcie mogą być objęte podmioty i osoby z terenu podregionu żyrardowskiego (3 powiaty: grójecki, sochaczewski, żyrardowski).

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy.

W ramach projektu planujemy wesprzeć:

 • podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów: grójecki, sochaczewski, żyrardowski
 • 27 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 12 osób z niepełnosprawnościami
 • oraz utworzyć 27 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym 7 miejsc pracy w PS świadczących usług społeczne

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Okres realizacji: 01.01.2024 do 31.12.2027

Wartość projektu – Wydatki ogółem: 3 852 543,70PLN Dofinansowanie: 3 744 943,70 PLN Wkład UE: 3 274 662,15 PLN Dofinansowanie z budżetu państwa: 470 281,55 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.2 Ekonomia społeczna programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-202

(Beneficjent: FISE, Partnerzy: BORIS, FRSO)

Celem projektu jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.
Celami szczegółowymi są:
1. Wzrost zatrudnienia osób, o których mowa w art.2 pkt 6 ustawy o ekonomii społecznej, poprzez finansowe i merytoryczne wsparcie utworzenia co najmniej 139 miejsc pracy dla powyższych osób w istniejących i nowopowstałych PS w okresie 48 miesięcy (dla 71 kobiet i 68 mężczyzn).
2. Stworzenie w ramach 139 miejsc pracy co najmniej 35 (dla 15 kobiet i 20 mężczyzn) miejsc pracy w sektorze usług społecznych.
3. Poprawa funkcjonowania co najmniej 9 PES z subregionu warszawskiego objętych wsparciem bezpośrednim w ramach projektu w okresie 48 miesięcy.
4. Poprawa warunków działania PES i PS dzięki promowaniu idei partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej w subregionie warszawskim w ciągu 48 miesięcy.

Odbiorcami projektu są:

 • Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne (PES i PS, m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki non profit)
 • Osoby indywidualne (w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym oraz chcące założyć PES)
 • Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Projektem objęte mogą być osoby i podmioty z terenu m.st. Warszawy.

Planowane działania: Animacja lokalna, szkolenia, doradztwo, w tym doradztwo specjalistyczne, wparcie finansowe na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych, wsparcie reintegracyjne

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy.

W ramach projektu planujemy wesprzeć:

 • 30 podmiotów ekonomii społecznej z terenu m. st. Warszawy
 • 9 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych)
 • 12 osób z niepełnosprawnościami
 • oraz utworzyć 139 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Okres realizacji: 1.01.2024 -31.12.2027

Wartość projektu – Wydatki ogółem: 18 966 997,85 PLN Dofinansowanie: 18 460 861,85 PLN Wkład UE: 9 483 498,93 PLN, dofinansowanie z budżetu państwa: 8 977 362,92 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.2 Ekonomia społeczna programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

(Beneficjent: FRSO, Partnerzy: BORIS, FISE)

Celem projektu jest Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej w subregionie warszawsko – zachodnim i warszawsko – wschodnim.
Celami szczegółowymi są:
1. Wzrost zatrudnienia osób, o których mowa w art.2 pkt 6 ustawy o ekonomii społecznej, poprzez finansowe i merytoryczne wsparcie utworzenia co najmniej 123 miejsc pracy dla powyższych osób w istniejących i nowopowstałych PS w okresie 48 miesięcy (dla 64 kobiet i 59 mężczyzn)
2. Stworzenie w ramach 123 miejsc pracy co najmniej 31 (dla 20 kobiet i 11 mężczyzn) miejsc pracy w sektorze usług społecznych.
3. Poprawa funkcjonowania co najmniej 9 PES z subregionu warszawskiego wschodniego i zachodniego objętych wsparciem bezpośrednim w ramach projektu w okresie 48 miesięcy.
4. Poprawa warunków działania PES i PS dzięki promowaniu idei partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej w subregionach warszawskim wschodnim i zachodnim w ciągu 48 miesięcy. 

Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne (PES i PS, m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki non profit)
Osoby indywidualne (w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym oraz chcące założyć PES)
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Projektem objęte mogą być osoby i podmioty z terenu subregionu warszawskiego wschodniego i warszawskiego zachodniego.

Planowane działania: Animacja lokalna, szkolenia, doradztwo, w tym doradztwo specjalistyczne, wparcie finansowe na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych, wsparcie reintegracyjne

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy.

W ramach projektu planujemy wesprzeć:

 • 25 podmiotów ekonomii społecznej z terenu m. st. Warszawy
 • 9 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych)
 • 10 osób z niepełnosprawnościami
 • oraz utworzyć 123 miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Okres realizacji: 1.01.2024 -31.12.2027

Wartość projektu – Wydatki ogółem: 16 787 586,13 PLN Dofinansowanie: 16 334 768,13 PLN Wkład UE: 8 393 793,07 PLN dofinansowanie z budżetu państwa: 7 940 975,06

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.2 Ekonomia społeczna programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

(Współrealizatorzy: BORIS, FRSO, FISE) – zadanie publiczne sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie ma na celu wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie 1 obejmującym subregiony: warszawski, warszawsko-zachodni, warszawsko-wschodni oraz żyrardowski, m.in. poprzez kompleksowe wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, rozwój ich potencjału, upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców w/w obszaru nt. idei ekonomii społecznej, wspieranie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, ekonomizację podmiotów ekonomii społecznej, wzmacnianie współpracy JST z sektorem ekonomii społecznej, a także rozwój potencjału kadr LOWES. Działaniami będzie objęte co najmniej 939 osób, 105 podmiotów ekonomii
społecznej, 40 JST oraz powstanie 35 grup inicjatywnych, które wypracują założenia co do utworzenia PES.

Okres realizacji: 05.04.2022 -31.12.2024

Wartość projektu: 4 219 841,07 zł, w tym działania BORIS: 1 650 123 zł

Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza - subregion 1

(Współrealizatorzy: BORIS, FRSO, FISE) – zadanie publiczne sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie ma na celu popularyzację ekonomii społecznej w subregionie 1 obejmującym subregiony: warszawski, warszawsko-zachodni, warszawsko-wschodni oraz żyrardowski, m.in. poprzez  prowadzenie:
1) działań edukacyjnych m.in.: szkoleń, seminariów, warsztatów, wizyt studyjnych, otwartych
spotkań z ekonomią społeczną w formie „pikników rodzinnych” czy też „ryneczków pracy”,
2) działań aktywizacyjnych m.in. w formie gier miejskich, gier terenowych, questów,
3) działań promocyjnych w formie m.in. spotów reklamowych, reportaży, wywiadów z przedstawicielami ekonomii społecznej, publikacji w prasie, tv, internecie i innych lokalnych mediach.

Działaniami będzie objęte co najmniej 82 podmioty ekonomii społecznej, 41 JST, zorganizowane zostaną 42 otwarte spotkania z ekonomią społeczną, 42 działania aktywizujące lokalną społeczność oraz 3 kampanie promocyjne.

Okres realizacji: 01.06.2023 -31.12.2025

Wartość projektu: 1 957 313 zł, w tym działania BORIS: 734 697,90 zł

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

– zadanie publiczne współfinansowane ze środków m. st. Warszawy. Jest to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających, w tym podmiotów ekonomii społecznej. Wspieramy tworzenie i rozwój organizacji pozarządowych, jak i ich współpracę z samorządem m.st. Warszawy.