Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym na Mazowszu przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

W Stowarzyszeniu BORIS od 2011 roku prowadzimy działania w obszarze ekonomii społecznej. Jesteśmy po to, by w lokalnych wspólnotach powstawały przedsiębiorstwa społeczne. Dzięki temu mieszkańcy, pozostający dotąd na uboczu rynku pracy, wychodzą na prostą i znajdują pracę, a firmy wspierają rozwój społeczności lokalnych.
Zdjęcie przedstawia ręce dwóch białoskórych osób na tle białego stołu. Na stole widoczne są drukowane materiały LOWES i czarny laptop.

W ciągu ostatnich 5 lat pomogliśmy utworzyć prawie 20 przedsiębiorstw społecznych, świadczących takie usługi jak prowadzenie żłobka i przedszkola, kawiarni, firmy budowlanej, czy oferujące usługi sprzątania lub testowania stron internetowych. Pracę w nich znalazło ponad 100 osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, długotrwale bezrobotne, osoby wychodzące z bezdomności).

Co robimy?

Oferujemy szerokie wsparcie merytoryczne (m.in. specjalistyczne szkolenia, doradztwo) środowiskom zainteresowanym działaniem na rzecz ekonomii społecznej oraz możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego dla osób oraz podmiotów chcących założyć i prowadzić podmiot ekonomii społecznej (PES) czy przedsiębiorstwo społeczne (PS). Pomagamy samorządom chcącym wspierać podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne poprzez stosowanie klauzul społecznych, a także przedsiębiorcom sektora prywatnego chcącym nawiązać współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi.
 

Zapraszamy, jeśli jesteś:

(kliknij w tekst, by otworzyć odnośnik do strony ze szczegółami)

oraz mieszkasz lub działasz na Mazowszu, na obszarze objętym projektem.

Mapa województwa Mazowieckiego

z zaznaczonymi powiatami w których działa LOWES i wsparte przez nas przedsiębiorstwa społeczne

Powiat sochaczewski

Powiat żyrardowski

Powiat grójecki

Powiat warszawski-zachodni

Warszawa

Powiat legionowski

Powiat wołomiński

Mapa województwa Mazowieckiego

z zaznaczonymi powiatami w których działa LOWES i wsparte przez nas przedsiębiorstwa społeczne

Powiat sochaczewski

Powiat legionowski

Powiat wołomiński

Powiat żyrardowski

Powiat grójecki

P. warszawskizachodni

Warszawa

Lista wspieranych przez nas przedsiębiorstw społecznych

Datco sp. z o.o.

Fundacja Białoruski Dom

Fundacja Deaf Respect

Spółdzielnia Socjalna WOLA

Fundacja Kulawa Warszawa

Fundacja eFkropka

Stowarzyszenie MOVA – język bez barier

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Spółdzielnia Socjalna Ochota

Fundacja Kobiety Wędrowne

Spółdzielnia Socjalna Vitalna

Spółdzielnia Socjalna BioValley

Farma Prowincja sp. z o.o.

TONO Praca Spółka z.o.o.

Fundacja Zmysłosfera

Spółdzielnia Socjalna Jedni Drugim

IOLITE GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością non profit

Faktoria Spółdzielnia Socjalna w Zielonce

Spółdzielnia Socjalna Pożytek

Spółdzielnia Socjalna Podkowa

Pyszne Socho not-for-profit sp. z o.o.

Fundacja Ternopilska

Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit sp. z o.o.

HR Fair Play sp. z o.o.

Spółdzielnia Socjalna „Wspólnie”

EKO na Maksa sp. z o.o.

Ekipa Michała sp. z o.o.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej Animator

Nasze działania są obecnie współfinansowane ze środków publicznych, w ramach następujących projektów:

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion żyrardowski

(Realizator: BORIS) – projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020. Cel projektu: zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego na terenie subregionu żyrardowskiego poprzez objęcie wsparciem na przestrzeni 21 miesięcy 21 osób zagrożonych wykluczeniem z terenu Mazowsza i 11 PES działających na terenie subregionu żyrardowskiego, utworzenie 13 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Okres realizacji: 1.04.2022 -31.12.2023

Wartość projektu: 1037496,57 zł finansowanie z UE 829997,26 zł, finansowanie z budżetu Państwa: 165114,31 zł.

(Lider: FISE, Partnerzy: BORIS, FRSO) – projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Cel projektu: zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego i obniżenie ryzyka popadnięcia w ubóstwo ze względu na bezrobocie poprzez zwiększenie o 22 miejsca pracy w istniejących i nowopowstałych PES/PS oraz zwiększenie skali działania istniejących PES/PS w okresie 22 miesięcy w subregionie m.st. Warszawa.

Okres realizacji: 1.03.2022 -31.12.2023

 Wartość projektu: 2 888 871,59 zł; finansowanie z UE 2 311 054,07 zł, finansowanie z budżetu Państwa: 457 521,81 zł.

(Lider: FRSO, Partnerzy: BORIS, FISE) – projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Cel projektu: zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez nie działań. Projekt zakłada świadczenie usług na rzecz wzmocnienia znaczenia oraz potencjału ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w tym: tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej w subregionie warszawsko – zachodnim i warszawsko – wschodnim.

Okres realizacji: 1.03.2022 -31.12.2023

Wartość projektu: 2 087 826,02 zł; finansowanie z UE 1 670 260,82 zł, finansowanie z budżetu Państwa: 333 923,97 zł.

(Współrealizatorzy: BORIS, FRSO, FISE) – zadanie publiczne sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie ma na celu wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie 1 obejmującym subregiony: warszawski, warszawsko-zachodni, warszawsko-wschodni oraz żyrardowski, m.in. poprzez kompleksowe wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, rozwój ich potencjału, upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców w/w obszaru nt. idei ekonomii społecznej, wspieranie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, ekonomizację podmiotów ekonomii społecznej, wzmacnianie współpracy JST z sektorem ekonomii społecznej, a także rozwój potencjału kadr LOWES. Działaniami będzie objęte co najmniej 939 osób, 105 podmiotów ekonomii
społecznej, 40 JST oraz powstanie 35 grup inicjatywnych, które wypracują założenia co do utworzenia PES.

Okres realizacji: 05.04.2022 -31.12.2024

Wartość projektu: 4 219 841,07 zł, w tym działania BORIS: 1 650 123 zł

Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza - subregion 1

(Współrealizatorzy: BORIS, FRSO, FISE) – zadanie publiczne sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie ma na celu popularyzację ekonomii społecznej w subregionie 1 obejmującym subregiony: warszawski, warszawsko-zachodni, warszawsko-wschodni oraz żyrardowski, m.in. poprzez  prowadzenie:
1) działań edukacyjnych m.in.: szkoleń, seminariów, warsztatów, wizyt studyjnych, otwartych
spotkań z ekonomią społeczną w formie „pikników rodzinnych” czy też „ryneczków pracy”,
2) działań aktywizacyjnych m.in. w formie gier miejskich, gier terenowych, questów,
3) działań promocyjnych w formie m.in. spotów reklamowych, reportaży, wywiadów z przedstawicielami ekonomii społecznej, publikacji w prasie, tv, internecie i innych lokalnych mediach.

Działaniami będzie objęte co najmniej 82 podmioty ekonomii społecznej, 41 JST, zorganizowane zostaną 42 otwarte spotkania z ekonomią społeczną, 42 działania aktywizujące lokalną społeczność oraz 3 kampanie promocyjne.

Okres realizacji: 01.06.2023 -31.12.2025

Wartość projektu: 1 957 313 zł, w tym działania BORIS: 734 697,90 zł

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

– zadanie publiczne współfinansowane ze środków m. st. Warszawy. Jest to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających, w tym podmiotów ekonomii społecznej. Wspieramy tworzenie i rozwój organizacji pozarządowych, jak i ich współpracę z samorządem m.st. Warszawy.