Jeżeli jesteś przedstawicielem/przedstawicielką instytucji samorządowej, np. urzędu gminy, powiatu, urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej i chcesz:
  • dowiedzieć się, jakie korzyści dla instytucji i mieszkańców mogą wynika z zaangażowania w inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej,
  • wspierać i pobudzać rozwój lokalny,
  • dążyć do społecznej i zawodowej integracji mieszkańców,
  • zgodnie z prawem i z korzyścią dla społeczności lokalnej stosować klauzule społeczne w zamawianiu usług,
  • wspólnie z innymi instytucjami zastanowić się nad powołaniem podmiotu ekonomii społecznej, np. spółdzielni socjalnej,
  • tworzyć środowisko przyjazne rozwojowi ekonomii społecznej
to zgłoś się do LOWES!

Dla kogo?

Nasza oferta skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich instytucji, które:

Co oferujemy?

Pomożemy Twojej instytucji rozpocząć i z sukcesem prowadzić działania wspierające rozwój ekonomii społecznej w środowisku lokalnym. Nasi doświadczeni pracownicy krok po kroku wprowadzą Was w zagadnienia związane z ekonomią społeczną, razem z Wami zdiagnozują potencjał i zasoby w środowisku, pomogą nawiązać lokalne koalicje. Pomożemy także w znalezieniu przedsiębiorstw społecznych, do których mogą być kierowane społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne.
Z pomocą doradców i specjalistów opracujecie wszystkie dokumenty niezbędne do działania w obszarze ekonomii społecznej, dostosowane do możliwości i potencjału gminy lub powiatu.
Oferujemy także możliwość skorzystania ze szkoleń, udziału w wizytach studyjnych, specjalistycznego doradztwa prawnego, księgowego, biznesowego w zakresie zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, jakim jest spółdzielnia socjalna osób prawnych.
Wsparcie LOWES jest bezpłatne dla JST z obszaru działania LOWES, dzięki dofinansowaniu ze środków publicznych.

Co zrobić, aby skorzystać ze wsparcia LOWES?

Krok pierwszy:

otworzyć się na nowe działania na rzecz rozwoju lokalnego i integracji społecznej.
Zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.

TUTAJ › możesz obejrzeć filmy,
TUTAJ › możesz przejrzeć dokumenty

Krok drugi:

skontaktuj się z jednym z animatorów OWES

Jeśli jesteś z powiatu żyrardowskiego, sochaczewskiego, grójeckiego, wołomińskiego i legionowskiego:

Stanisława Retmaniak

Jeśli jesteś z Warszawy:

Agata Słowińska

Jeśli jesteś z powiatu warszawskiego - zachodniego:

Zbigniew Wejcman

Ścieżka wsparcia

Poznanie się OWES i JST

więcej informacji

Coraz więcej samorządów zauważa, jaki potencjał jest w działaniach na rzecz ekonomii społecznej. Przedsiębiorczość społeczna może być prawdziwą lokomotywą w pobudzaniu lokalnego rozwoju zarówno społecznego, jak i ekonomicznego dla gminy, powiatu, województwa. Zobacz tutaj, jak to może wyglądać.

W tym kroku przewidujemy, że spotkamy się raz albo dwa razy po to by określić co chcesz/ chcecie oraz jakiej zmiany oczekujesz. My opowiemy, jak możemy Cię wesprzeć.

Diagnoza potencjału giny/powiatu

więcej informacji

Na tym etapie poznamy się lepiej – odbędzie się spotkanie wszystkich instytucji, organizacji zaangażowanych w pomysł rozwoju ekonomii społecznej na Twoim terenie z animatorką LOWES i/lub specjalistką ds. rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej, by doprecyzować cele działania oraz ich przełożenie na środowisko lokalne.

Podczas tych spotkań również wytyczymy początkowe zadania i działania, jakie trzeba będzie podjąć, by zrealizować zakładany cel.

W tym kroku ważne jest, by obejrzeć jakie zasoby i potencjał ma gmina. Co jest możliwe do osiągnięcia i jaki kierunek najlepiej sobie wyznaczyć. W tym celu warto dokładnie przejrzeć strategię rozwoju, programy współpracy z NGO i na podstawie tego zaplanować, jakie ewentualnie narzędzia ekonomii społecznej będą potrzebne. Doradcy LOWES mogą wesprzeć samorząd w tworzeniu diagnozy.

Budowanie przyjaznego środowiska dla rozwoju ekonomii społecznej - budowanie lokalnej platformy współpracy na rzecz ekonomiI społecznej

więcej informacji

W tym kroku zachęcamy samorządy do budowania szerokiej platformy współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami w gminie/powiecie i wspólnie planujemy działania i podział zadań, jakie trzeba będzie podjąć, by zrealizować cel. Lokalna platforma współpracy na rzecz ekonomii społecznej nie tylko ułatwi wypracowywanie najefektywniejszych ścieżek działania, ale również powiększy liczbę podmiotów zaangażowanych w realizację założeń.

Podpisanie porozumienia ze środowiskiem/ partnerstwem na rzecz przedsięwzięć ekonomii społecznej daje dużą szansę na wzmocnienie działań na poziomie lokalnym. W skład środowiska mogą wejść JST, NGO, osoby fizyczne oraz inne podmioty chcące założyć PES, PS.

Szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne dla instytucji, mieszkańców, organizacji, lokalnych przedsiębiorców w obszaru ekonomii społecznej

więcej informacji

Współpraca z LOWES daje możliwość korzystania ze wsparcia szkoleniowo – doradczego. Nasi doradcy, specjaliści i specjalistki ułatwią rozwikłanie trudnych kwestii zarówno na poziomie prawnym, jak również szkoleniowo-doradczym. Gama tematów jest bardzo szeroka – m.in. klauzule społeczne, zakładanie spółdzielni socjalnych osób prawnych, reintegracja społeczna, tworzenie programów współpracy z organizacjami społecznymi, rozwój usług społecznych przez PES/PS.

Możliwe są również wizyty studyjne do miejsc, które z sukcesem działają w obszarze ekonomii społecznej na swoim terenie, by zainspirować się i dowiedzieć się bezpośrednio, jak inni sobie poradzili z wyzwaniami.

Dostosowywanie konkretnych narzędzi ekonomii społecznej do potencjału gminy/ powiatów

więcej informacji

LOWES może wesprzeć samorząd w tworzeniu odpowiednich zapisów i dokumentów, które będą ułatwiały realizację planu/strategii, np.:
  • Program współpracy
  • Uchwały
  • Zarządzenia
  • Regulaminy
Nasz wykwalifikowany zespół ma wieloletnie doświadczenie we wspieraniu JST w różnych obszarach pracy i rozwoju.

Opracowanie koncepcji przedsiębiorstwa społecznego

więcej informacji

Jeśli wspólnie z innym samorządem lub organizacją zdecydujcie się utworzyć spółdzielnię socjalną osób prawnych i stworzyć w niej miejsca pracy dla osób marginalizowanych, będziecie mogli liczyć nie tylko na wsparcie szkoleniowo-doradcze, ale również ubiegać się o dotację i wsparcie pomostowe w LOWES. Wysokość dotacji to 21 020 zł na 1 miejsce pracy dla osoby zagrożonej marginalizacją, wysokość wsparcia pomostowego do ok. 1500 zł netto miesięcznie na 1 miejsce pracy, przez max. 6 miesięcy.

Najpierw trzeba „ubrać” pomysł w konkretny dokument. Dzięki temu będzie możliwe skorzystanie z pomocy specjalistów takich jak np. prawnik czy księgowy oraz szkoleń z określonej branży.

Ocena koncepcji przedsiębiorstwa społecznego przez zespół LOWES

więcej informacji

W tym momencie pomysł na spółdzielnię socjalną osób prawnych, opisany w dokumencie, jest oceniany przez zespół LOWES. Tu sprawdzamy, na ile i jakiego wsparcia potrzebujecie i czy w ogóle pomysł w takim kształcie ma szansę odnieść sukces. Zastanawiamy się także, czy mamy możliwość sfinansować te potrzeby, bądź skąd można pozyskać finansowanie.

Decyzja pozytywna

Indywidualna ścieżka wsparcia

więcej informacji

W tym kroku spotkasz się z doradczynią kluczową i wspólnie zaplanujecie dalsze kroki działań.

Jeśli Wasza spółdzielnia będzie chciała ubiegać się o wsparcie finansowe LOWES na tworzenie miejsc pracy, zapoznaj się dokładnie z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego i jego załącznikami na stronie DOKUMENTY.

Decyzja odmowna

Powrót do pracy nad koncepcją

więcej informacji

Czasami ktoś z zewnątrz może zwrócić uwagę na coś, czego na wstępnym etapie nie udało się wyłapać. Dzięki ocenie zespołu jest możliwość, by pomysł przemyśleć jeszcze raz i poprawić.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

więcej informacji

W tym kroku doradcy LOWES pomogą w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych oraz opracowaniu biznesplanu.

Twój zespół (oraz przyszli pracownicy) otrzyma pomoc specjalistów w założeniu i prowadzeniu spółdzielni - weźmiecie udział w niezbędnych szkoleniach i doradztwie dostosowanych do Waszych potrzeb (np. reintegracja społeczna, marketing, księgowość, zamówienia publiczne, pożyczki, szkolenia branżowe, itd.).

Przez cały czas będzie czuwał nad Wami zespół LOWES, pomagając w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami, samorządem lokalnym, instytucjami lokalnymi, które mogą wesprzeć Was w rozwinięciu skrzydeł.

Jeśli będziecie ubiegać się o wsparcie finansowe LOWES złóżcie do nas wniosek o dotację, w tym biznesplan i inne załączniki określone w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego.

Ocena biznesplanu przez Komisję Oceny Wniosków

więcej informacji

Ocena biznesplanu przez Komisję Oceny Wniosków, to moment, w którym osobiście możecie przedstawić swój pomysł niezależnym fachowcom z branży ekonomicznej oraz społecznej. To oni sprawdzają czy jesteście gotowi na sukces i możecie bezpiecznie rozpoczynać działania w formule przedsiębiorstwa społecznego – zatrudniać ludzi, kupować niezbędne wyposażenie, dostosowywać miejsca pracy.

W oparciu o kryteria oceny wniosków, ustalone w Regulaminie wsparcia udzielania finansowego, KOW zdecyduje, czy otrzymacie dotację i/lub pomostówkę, czy może trzeba jeszcze coś poprawić. Wówczas dostaniecie od Komisji informację, co jeszcze warto przemyśleć.

Pamiętajcie, zależy nam abyście byli jak najlepiej przygotowani do działań w przedsiębiorczości społecznej.

Decyzja pozytywna

Przyznanie wsparcia finansowego

więcej informacji

W tym kroku nastąpi zawarcie umowy o udzielenie wsparcia finansowego, w której zobowiążecie się m. in do utrzymania trwałości nowych miejsc pracy i działania w formie przedsiębiorstwa społecznego przez co najmniej 12 miesięcy, a także, że przez 3 lata będziecie spełniać co najmniej kryteria podmiotu ekonomii społecznej.

Zawarcie umowy będzie się też wiązało ze złożeniem regulaminowych oświadczeń, oraz zabezpieczenia umowy (najczęściej weksel in blanco).

Pomoc, którą od nas otrzyma spółdzielnia, będzie pomocą de minimis, więc będziemy Was prosić o wypełnienie odpowiednich dokumentów.

Wypłata wsparcia finansowego nastąpi po spełnieniu wymogów przedsiębiorstwa społecznego, w tym zatrudnieniu osób. Obsługą wsparcia finansowego oraz czuwaniem nad prawidłowością jego rozliczenia zajmuje się specjalista ds. wsparcia finansowego.

Decyzja odmowna

Powrót do pracy nad koncepcją lub rezygnacja ze wsparcia finansowego

więcej informacji

Możecie nadal korzystać ze wsparcia doradczego i szkoleniowego LOWES, w tym pracować nad poprawą biznesplanu.

Monitoring wydatkowania i realizacji biznesplanu oraz dalsze wsparcie szkoleniowo-doradcze i reintegracyjne

więcej informacji

Po otrzymaniu dotacji/pomostówki, czy uzyskaniu wsparcia doradczego, co najmniej w okresie trwałości miejsc pracy (12 miesięcy), jesteśmy z Wami. Wspólnie czuwamy nad realizacją działań, zapewniamy usługi towarzyszące (doradztwo, szkolenia, usł. reintegracyjne) i służymy wsparciem zarówno w rozwiązywaniu trudności jak i szukaniu nowych możliwości.

Zakończenie wsparcia

więcej informacji

Po zrealizowaniu zaplanowanych kroków i osiągnięciu zakładanych celów może okazać się, że wsparcie LOWES nie jest Ci już potrzebne.

Możesz działać dalej, a jeśli pojawią się nowe potrzeby i pomysły, zawsze możesz wrócić do nas po wsparcie!

Wiemy z doświadczenia – czasami trudno jest utrzymać zapał i chęci w działaniu. Dlatego w LOWES chcemy nawiązywać współpracę długofalową – nie tylko na czas realizacji projektu. Działamy tak, by każdy, z kim współpracujemy, mógł zwrócić się do nas w każdym momencie i uzyskać wsparcie.

Zobacz filmy

Odtwórz wideo
jak założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych?
Odtwórz wideo

Ekonomia Społeczna – jak sprawić, aby pieniądze służyły ludziom i całej społeczności

Odtwórz wideo
jak zdobyć wsparcie z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej?
zamknij