Czy wiesz, że będąc przedstawicielem/przedstawicielką organizacji społecznej, np. fundacji, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, klubu sportowego, działasz w podmiocie ekonomii społecznej?

To daje wiele możliwości!
Jeżeli Twoja organizacja chciałaby:
 • rozwijać się i uniezależnić się od dotacji,
 • szerzej realizować cele społeczne,
 • wspierać swoją społeczność lokalną w rozwoju ekonomicznym,
 • tworzyć miejsca pracy dla osób w trudnej sytuacji życiowej,
 • przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne,
zgłoś się do LOWES!

Dla kogo?

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów ekonomii społecznej, które

Co oferujemy?

Współpraca z LOWES opiera się na dopasowaniu oferowanego przez nas wsparcia do potrzeb Twojej organizacji.
Wesprzemy Cię m.in. w:
 • formalno – prawnych zagadnieniach związanych z zatrudnianiem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją,
 • prowadzeniu działań reintegracji społecznej i zawodowej dla pracowników i pracowniczek organizacji,
 • dopasowaniu odpowiedniej formy prawnej do rodzaju działalności ekonomicznej,
 • opracowaniu biznesplanu, który będziesz realizować jako przedsiębiorstwo społeczne,
 • budowaniu relacji biznesowej z otoczeniem,
 • nawiązaniu współpracy z samorządem.
Współpracując z nami będziecie mogli skorzystać z szerokiej gamy szkoleń, coachingu, doradztwa biznesowego, a także otrzymać voucher na usługi zewnętrzne, wspierające rozwój podmiotu ekonomii społecznej.

Możemy pomóc Twojej organizacji stać się przedsiębiorstwem społecznym – organizacją prowadzącą działalność gospodarczą lub odpłatną statutową, która wyznacza sobie cele społeczne i zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem z rynku pracy.

Jeśli przekształcisz organizację w przedsiębiorstwo społeczne, będziesz miał możliwość ubiegania się u nas o dotację na utworzenie miejsca pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i/lub wsparcie pomostowe związane z ich zatrudnieniem (wysokość dotacji 21 020 zł na 1 miejsce pracy, wysokość wsparcia pomostowego do ok. 1500 zł netto/miesięcznie na miejsce pracy, przez max. 6 miesięcy).

Zastanawiasz czy Twoja organizacja spełnia warunki definicyjne przedsiębiorstwa społecznego? W LOWES możemy zweryfikować, czy Twoja organizacja jest przedsiębiorstwem społecznym i w związku z tym może zostać wpisana na ministerialną listę przedsiębiorstw społecznych.

Wsparcie LOWES jest bezpłatne dla organizacji spełniających kryteria aktualnych projektów dofinansowanych ze środków publicznych.

Co zrobić, aby skorzystać ze wsparcia LOWES?

Krok pierwszy:

zastanów się, jaką zmianę chcesz wprowadzić w swojej organizacji i co chcesz osiągnąć?
Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.

TUTAJ › możesz obejrzeć filmy,
TUTAJ › możesz przejrzeć dokumenty

Krok drugi:

skontaktuj się z jednym z animatorów OWES

Jeśli jesteś z powiatu żyrardowskiego, sochaczewskiego, grójeckiego, legionowskiego i wołomińskiego:

Stanisława Retmaniak

Jeśli jesteś z Warszawy:

Agata Słowińska

Jeśli jesteś z powiatu warszawskiego - zachodniego:

Zbigniew Wejcman

Ścieżka wsparcia

Poznanie się – praca nad pomysłem na rozwój organizacji

więcej informacji

W tym kroku przewidujemy, że spotkamy się raz albo dwa razy po to by określić co chcesz/ chcecie zrobić, po co chcesz to robić oraz jakiej zmiany oczekujesz. My opowiemy jak możemy Cię wesprzeć i jakie są warunki, byś mógł skorzystać z tego wsparcia bezpłatnie. Podczas tych spotkań również wytyczymy początkowe zadania i działania, jakie trzeba będzie podjąć, by zrealizować pomysł.

Diagnoza potencjału podmiotu ekonomii społecznej

więcej informacji

Na tym etapie poznamy się lepiej – odbędzie się spotkanie wszystkich osób zaangażowanych w pomysł z animatorką i/lub specjalistką ds. rozwoju PES i/lub doradczynią kluczową, by doprecyzować cele działania oraz ich przełożenie na środowisko lokalne.

Chcemy zorientować się, co możecie zrobić sami, by zrealizować Wasz pomysł, kogo znacie, jakie macie zasoby, a w czym potrzebujecie naszego wsparcia. Pomocne w tym będzie wypracowane przez Stowarzyszenie BORIS „Narzędzie do diagnozy potencjału rozwoju ekonomicznego organizacji”. Sprawdzimy także, na jakich lokalnych partnerów możecie liczyć.

Budowanie przyjaznego środowiska dla rozwoju ekonomii społecznej

więcej informacji

Równolegle z pracą nad uszczegółowieniem koncepcji nasz animator i/lub specjalista ds. rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej pomoże Twojej organizacji w nawiązaniu relacji z lokalnymi partnerami.

Razem spotkacie się np. z kluczowymi instytucjami, organizacjami, by od początku pozyskać wsparcie w lokalnej społeczności dla swojego pomysłu, a tym samym zwiększyć szanse na powodzenie przedsięwzięcia.

Podpisanie porozumienia ze środowiskiem/ partnerstwem na rzecz przedsięwzięć ekonomii społecznej daje dużą szanse na wzmocnienie Twoich działań na poziomie lokalnym. W skład środowiska mogą wejść JST, NGO, osoby fizyczne oraz inne podmioty chcące założyć PES, PS.

Opracowanie koncepcji rozwoju podmiotu ekonomii społecznej

więcej informacji

Na tym poziomie, trzeba już będzie ubrać pomysł w konkretny dokument (formularz wstępnej rekrutacji). Dzięki temu będzie możliwe skorzystanie z pomocy specjalistów takich jak np. prawnik czy księgowy oraz szkoleń z określonej branży.

Na tym etapie warto podjąć decyzję co do formy działania: czy będzie to działalność odpłatna pożytku publicznego, kulturalna lub oświatowa, czy gospodarcza, a może odrębny podmiot (np. spółka, spółdzielnia).

Jeśli będziecie tworzyć miejsca pracy dla osób zagrożonych marginalizacją, to decyzja będzie dotyczyła przekształcenia organizacji w przedsiębiorstwo społeczne, bądź założenia osobnego przedsiębiorstwa.

Ocena koncepcji rozwoju PES przez zespół LOWES

więcej informacji

W tym momencie pomysł rozwoju społeczno-ekonomicznego podmiotu ekonomii społecznej, opisany w dokumencie, jest oceniany przez zespół LOWES. Tu sprawdzamy, na ile i jakiego wsparcia potrzebujecie i czy w ogóle pomysł w takim kształcie ma szansę odnieść sukces. Zastanawiamy się także, czy mamy możliwość sfinansować te potrzeby, bądź skąd można pozyskać finansowanie.

Decyzja pozytywna

Indywidualna ścieżka wsparcia

więcej informacji

W tym kroku wspólnie z doradczynią kluczową i/lub specjalistką ds. rozwoju podmiotów ekonomii społecznej opracowywana jest indywidualna ścieżka wsparcia dla Twojej organizacji i planowane są dalsze kroki.

Decyzja odmowna

Powrót do pracy nad koncepcją

więcej informacji

Czasami ktoś z zewnątrz może zwrócić uwagę na coś, czego na wstępnym etapie nie udało się wyłapać. Dzięki ocenie zespołu jest możliwość, by pomysł przemyśleć jeszcze raz i poprawić.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

więcej informacji

W tym kroku Ty i Twój zespół (oraz przyszli pracownicy) otrzymacie pomoc specjalistów w realizacji koncepcji rozwoju, weźmiecie udział w niezbędnych szkoleniach i doradztwie dostosowanych do Waszych potrzeb (np. marketing, księgowość, zamówienia publiczne, pożyczki, szkolenia branżowe, itd.).

Organizacje chcące zarejestrować działalność gospodarczą lub nowe przedsiębiorstwo, dostaną pomoc specjalistów w przygotowaniu dokumentów do rejestracji, opracowaniu strategii marketingowej, biznesplanu, itd.

Natomiast organizacje, które chcą utworzyć miejsca pracy dla osób marginalizowanych, otrzymają wsparcie w nawiązaniu kontaktu z instytucjami pomocnymi w znalezieniu pracowników (np. OPS, KIS, CIS, WTZ, ZAZ, PUP), w zaplanowaniu działań reintegracyjnych dla obecnych i przyszłych pracowników.

Przez cały czas będzie czuwał nad Wami zespół LOWES, pomagając w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami, samorządem lokalnym, instytucjami lokalnymi, które mogą wesprzeć Was w rozwinięciu skrzydeł.

Jeśli Twoja organizacja prowadzi działalność odpłatną lub gospodarczą, pomoc, którą od nas otrzymasz, będzie pomocą de minimis, więc będziemy Cię prosić o wypełnienie odpowiednich dokumentów.

Przekształcanie się lub tworzenie przedsiębiorstwa społecznego

więcej informacji

Jeśli zdecydujesz się utworzyć miejsca pracy dla osób marginalizowanych i przekształcić swoją organizację lub utworzyć odrębne przedsiębiorstwo społeczne, będziesz mógł ubiegać się o dotację i wsparcie pomostowe w LOWES.

Wysokość dotacji to 21 020 zł na 1 miejsce pracy, wysokość wsparcia pomostowego do ok. 1500 zł netto miesięcznie na 1 miejsce pracy, przez max. 6 miesięcy.

Doradcy LOWES pomogą Ci w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do spełnienia warunków przedsiębiorstwa społecznego (np. uchwał, zmian w statucie), opracowaniu biznesplanu, który nie tylko będzie niezbędny do wnioskowania o wsparcie finansowe, ale przede wszystkim pomoże Ci usystematyzować myślenie o przedsiębiorstwie.

Na tym etapie zapoznaj się dokładnie z Regulaminem wsparcia finansowego i jego załącznikami (na stronie "DOKUMENTY") i złóż prawidłowe dokumenty do LOWES.

Zakończenie wsparcia

więcej informacji

Po zrealizowaniu zaplanowanych kroków i osiągnięciu zakładanych celów może okazać się, że wsparcie LOWES nie jest Ci już potrzebne.

Możesz działać dalej, a jeśli pojawią się nowe potrzeby i pomysły, zawsze możesz wrócić do nas po wsparcie!

Ocena biznesplanu przez komisję oceny wniosków

więcej informacji

Ocena biznesplanu przez komisję, to moment, w którym osobiście możecie przedstawić swój pomysł niezależnym fachowcom z branży ekonomicznej oraz społecznej. To oni sprawdzają czy jesteście gotowi na sukces i możecie bezpiecznie rozpoczynać działania w formule przedsiębiorstwa społecznego – zatrudniać ludzi, kupować niezbędne wyposażenie, dostosowywać miejsca pracy.

W oparciu o kryteria oceny wniosków, ustalone w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego, KOW zdecyduje, czy otrzymacie dotację i/lub pomostówkę, czy może trzeba jeszcze coś poprawić. Wówczas dostaniecie od Komisji informację, co jeszcze warto przemyśleć.

Pamiętajcie, zależy nam abyście byli jak najlepiej przygotowani do działań w przedsiębiorczości społecznej.

Decyzja pozytywna

Przyznanie wsparcia finansowego

więcej informacji

W tym kroku nastąpi zawarcie umowy o udzielenie wsparcia finansowego, w której zobowiążesz się m. in. do utrzymania trwałości nowych miejsc pracy i działania w formie przedsiębiorstwa społecznego przez co najmniej 12 miesięcy, a także, że przez 3 lata będziecie spełniać co najmniej kryteria podmiotu ekonomii społecznej.

Zawarcie umowy będzie się też wiązało ze złożeniem regulaminowych oświadczeń, oraz zabezpieczenia umowy (najczęściej weksel in blanco).

Wypłata wsparcia finansowego nastąpi po spełnieniu wymogów przedsiębiorstwa społecznego, w tym zatrudnieniu osób. Obsługą wsparcia finansowego oraz czuwaniem nad prawidłowością jego rozliczenia zajmuje się specjalista ds. wsparcia finansowego.

Decyzja odmowna

Powrót do pracy nad koncepcją lub rezygnacja ze wsparcia finansowego

więcej informacji

Jako PES możecie nadal korzystać ze wsparcia doradczego i szkoleniowego LOWES, w tym pracować nad poprawą biznesplanu.

Monitoring wydatkowania i realizacji biznesplanu oraz dalsze wsparcie szkoleniowo- doradcze i reintegracyjne

więcej informacji

Po otrzymaniu dotacji/pomostówki, czy uzyskaniu wsparcia doradczego, przez cały czas jesteśmy z Wami. Wspólnie czuwamy nad realizacją działań, zapewniamy usługi towarzyszące (doradztwo, szkolenia, usł. reintegracyjne) i służymy wsparciem zarówno w rozwiązywaniu trudności, jak i szukaniu nowych możliwości.

Jeśli udało się utworzyć lub przekształcić w przedsiębiorstwo społeczne, możecie korzystać z oferty LOWES dla przedsiębiorstw społecznych.

Zobacz filmy

Odtwórz wideo
jak założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych?
Odtwórz wideo
jak założyć spółdzielnię socjalną osób fizycznych?
Odtwórz wideo
jak zdobyć wsparcie z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej?
zamknij