Jakie wsparcie oferujemy?

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzą specjalistki i specjaliści z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, chcący towarzyszyć Ci na różnych etapach powstawania i rozwoju Twojego podmiotu ekonomii społecznej.
Dla tych, którzy planują:
 • rozwijać ekonomię społeczną - prowadzimy działania animacyjne,
 • zakładać podmioty ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społeczne - prowadzimy działania inkubacyjne,
 • rozwijać działające już przedsiębiorstwa społeczne - prowadzimy wsparcie biznesowe.

Oferujemy szerokie wsparcie merytoryczne środowiskom zainteresowanym działaniem na rzecz ekonomii społecznej oraz specjalistyczne szkolenia, doradztwo i możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego dla osób oraz podmiotów chcących założyć i prowadzić podmiot ekonomii społecznej (PES) czy przedsiębiorstwo społeczne (PS).

Zwracając się do nas, możesz liczyć na:
 • szkolenia i doradztwo specjalistyczne dostosowane do Twoich potrzeb, dzięki wypracowanej wspólnie z Tobą indywidualnej ścieżce wsparcia,
 • możliwość otrzymania dotacji na utworzenie miejsca pracy dla osoby w trudnej sytuacji (wysokość dotacji 21020 zł na 1 miejsce pracy) i/lub wsparcia pomostowego (wysokość wsparcia pomostowego do ok. 1500 zł netto na miejsce pracy przez max. 6 miesięcy),
 • stałe wsparcie doradcy kluczowego/biznesowego przy planowaniu rozwoju Twojego przedsiębiorstwa społecznego,
 • pomoc animatora/animatorki w nawiązywaniu relacji między lokalnymi partnerami (np. Urzędem Pracy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Zakładami Aktywności Zawodowej).

Specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradcze

(wszystkie szkolenia dopasowujemy do państwa indywidualnych potrzeb)

Poniżej przedstawiamy przykładowe programy szkoleń i doradztwa, które oferujemy w LOWES. Po zbadaniu potrzeb szkoleniowych, będziemy tworzyć ścieżki szkoleniowo – doradcze dopasowane do potrzeb Twoich i Twojej organizacji.

/01

Oferta szkoleń i warsztatów - Wykaz przykładowych programów ramowych

Ekonomizacja NGO - Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o wzmocnieniu ekonomicznym i rozwoju NGO, ale wstydziliście się zapytać

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o wzmocnieniu ekonomicznym i rozwoju NGO, ale wstydziliście się zapytać

Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS zaprasza serdecznie na spotkanie doradcze.

Kogo zapraszamy?

Przedstawicielki i przedstawicieli NGO

Po co?

Żeby przekazać i wzmocnić Waszą wiedzę na temat możliwości pozyskiwania środków i uniezależniania się od dotacji.

Jakie zagadnienia poruszymy?

 • rozwijania działalności odpłatnej lub gospodarczej,
 • przekształcenia się w Przedsiębiorstwo Społeczne (PS),
 • rejestracji spółki z o.o. non profit lub spółdzielni socjalnej,
 • pozyskania wsparcia doradczo-szkoleniowego,
 • pozyskania dotacji i wsparcia pomostowego na tworzenie miejsc pracy w PS dla osób wykluczonych i marginalizowanych,
 • możliwości skorzystania z naszego profilowanego, przyjaznego i bezpłatnego wsparcia w w.w. zakresie.

Kiedy się widzimy?

dokładna data

od 16:00 do 19:00

Gdzie zapraszamy?

Do siedziby Stowarzyszenia BORIS, ul. Warecka 4/6,
wejście od Kubusia Puchatka

Wasze zgłoszenia przyjmują:

Stanisława Retmaniak

Animatorka

Magdalena Pachel

Doradczyni Kluczowa

Ekonomizacja NGO - Jak ekonomizować działania organizacji /zagadnienia wstępne/

Jak ekonomizować działania organizacji - zagadnienia wstępne

Cele spotkania:

Osoby uczestniczące:
 • dowiedzą się po co podejmować działania w stronę ekonomizacji części zadań organizacji,
 • dowiedzą się od czego i jak zacząć ekonomizację w NGO,
 • poznają podstawowe formy przez które mogą się ekonomizować.

Metoda pracy:

wykład, dyskusja, omówienie przykładów

Termin i czas trwania:

minimum 3 godziny

Program ramowy spotkania:

 • Przywitanie, zapoznanie się, wstępne formalności
 • Wszystko zaczyna się w głowie czyli decyzja Zarządu: Po co się ekonomizować? Czy i kto się tym zajmie w naszej organizacji?
 • Analiza zasobów wewnętrznych i potencjału organizacji pod kątem działań ekonomicznych.
 • Diagnoza otoczenia organizacji oraz runku w kontekście potrzeb i nisz, które mogłyby być zaspokojone przez działania organizacji.
 • Plan działania i realizacja czyli: Kto zarządza i dba o klientów? Co dokładnie oferujemy i w jakiej cenie? W jaki sposób zadbamy o płynność przedsięwzięcia?
 • Wybór formy ekonomizacji jako jeden z elementów planowania - czyli jaka forma byłaby dla organizacji najbardziej korzystna w momencie startu.

Prowadzący:

Stowarzyszenie BORIS.

Współpraca z wolontariuszami w PES

Jak współpracować z wolontariuszami

Cele spotkania:

Wzmocnienie wiedzy na temat współpracy z wolontariuszami

Metoda pracy:

wykład, dyskusja, omówienie przykładów

Termin i czas trwania:

3 godziny

Program ramowy spotkania:

 • Formalności związane z obecnością Wolontariusza w naszej organizacji (omówienie podstawy prawnej, rozwiązań i przykładów dokumentów):
 • o co MUSIMY zadbać?
 • o co WARTO zadbać?
 • Przerwa
 • Dokumentowanie i rozliczanie pracy Wolontariuszy. Wystawianie zaświadczeń
 • Partnerstwa i współorganizacja wolontariatu z innymi podmiotami
 • Odpowiedzi na pytania od uczestników szkolenia

Prowadzący:

Stowarzyszenie BORIS

Warsztat dla PES - budujący relacje z OWES

Warsztat wzmacniający relacje i otwierający możliwości współpracy

Cele spotkania:

Osoby uczestniczące:
 • przyjrzą się wyzwaniom i potrzebom swojej organizacji oraz klientów oraz wymienią się doświadczeniami związanymi z ich codzienną pracą,
 • poznają możliwości wsparcia ze strony Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • wypracują koncepcję współpracy z udziałem Zespołu OWES.

Charakter spotkania:

Spotkanie ma charakter interaktywny i nastawione jest na nawiązanie relacji oraz na praktyczne podejście do tematu współpracy w szeroko rozumianym kontekście ekonomii społecznej.

Termin i miejsce:

do uzgodnienia

od 10:00 do 15:00

Prowadząca:

Stanisława Retmaniak, Animatorka OWES.

Program ramowy spotkania:

 • Część wstępna, zapoznanie się i ustalenie zasad pracy
 • Część poświęcona wyzwaniom i potrzebom napotykanym w codziennej pracy
 • Część dotycząca możliwości odpowiedzi na niektóre potrzeby we wzajemnej kooperacji
 • Stworzenie planu konkretnej współpracy
 • Podsumowanie i zakończenie
(Przerwy organizujemy w zależności od potrzeb grupy)

Kontakt:

Stanisława Retmaniak

Animator

Adres:

Stowarzyszenia BORIS
ul. Warecka 4/6 00-040 Warszawa
wejście od Kubusia Puchatka

Warsztat dla klientów i klientek OPS i PUP - potencjalnych beneficjentów OWES

W drodze do zmian - warsztat wzmacniający poczucie własnej wartości w kontekście planów zawodowych skierowany do klientów pomocy społecznej realizowany w ramach działań LOWES

Cele spotkania:

Osoby uczestniczące:
 • poznają rolę przekonań i nastawienia w realizowaniu planów,
 • wzmocnią świadomość swoich mocnych stron i osobistych zasobów i nauczą się o nich mówić,
 • wzmocnią umiejętności komunikacyjne w kontekście rozmów z pracodawcą,
 • zdobędą wiedzę na temat różnych aktorów rynku pracy, w tym podmiotów ekonomii społecznej.

Metoda pracy:

Pracujemy metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników i uczestniczki, jesteśmy nastawieni na praktykę, odnosimy się do konkretnych przykładów i zagadnień, które wnosi grupa. Przygotowujemy przydatny skrypt dla każdej osoby oraz zaświadczenia o odbytym warsztacie.

Liczba osób w grupie:

od 6 do 16

Prowadzący:

Stowarzyszenie BORIS.

Czas trwania:

Jeden dzień - 8 godzin z przerwami ustalanymi z grupą, w tym z jedną dłuższą na posiłek (nie organizujemy cateringu) - możliwość dopasowania czasu i programu do potrzeb grupy.

Czas i miejsce warsztatu:

Ustalamy na bieżąco z zainteresowanymi instytucjami pomocy społecznej. Jeśli jest zebrana grupa oraz sala do przeprowadzenia warsztatu, przyjeżdżamy na miejsce z materiałami. Jest możliwość organizacji warsztatu w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie.

Program ramowy spotkania:

 • Rejestracja uczestników, powitanie, ustalenie zasad pracy, zapoznanie się
 • Wszystko zaczyna się w głowie - czyli rola przekonań i nastawienia w realizacji planów i marzeń
 • Przerwa 10-15 minut
 • Poznaj swój potencjał - mocne strony, osiągnięcia, osobiste zasoby. Postawa oferująca zamiast postawy proszącej w kontakcie z pracodawcą
 • Przerwa lunchowa 30 minut
 • Jak rozpoznać mocne strony i jak o nich mówić. Autoprezentacja i zasady komunikacji w kontaktach w sferze zawodowej
 • Przerwa 10-15 minut
 • Podmioty ekonomii społecznej jako element rynku pracy. Jawny i ukryty rynek pracy, jak się po nim poruszać? - podstawowe zasady
 • Zakończenie warsztatu - podsumowanie, ankiety, zaświadczenia

Warsztat dla pracowników OPS

Rola ekonomii społecznej w aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w ujęciu praktycznym.
Szkolenie warsztatowe dla osób pracujących w pomocy społecznej.

Cele spotkania:

Osoby uczestniczące:
 • uporządkują i wzmocnią swoją wiedzę na temat ekonomii społecznej i jej podmiotów,
 • zobaczą jej użyteczność w pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi, poznają dobre praktyki,
 • określą rolę i zadania służb socjalnych w lokalnym systemie wsparcia w drodze na rynek pracy.

Przebieg i metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy i nastawione jest na praktyczne i adekwatne do potrzeb osób uczestniczących podejście do tematu ekonomii społecznej.

Pierwszego dnia będziemy towarzyszyli klientom pomocy społecznej na kolejnych etapach drogi, którą krok po kroku muszą przebyć, aby podjąć i utrzymać pracę. Natomiast drugiego dnia będziemy szukali sojuszników pracowników socjalnych do współpracy na rzecz budowania podmiotów ekonomii społecznej. Rezultatem szkolenia będzie zdobycie aktualnych informacji dot. stanu ekonomii społecznej oraz dostrzeżenie korzyści wynikających z jej rozwoju, jak również opracowanie wstępnej propozycji działań OPS zmierzających do zwiększenie efektywności procesu reintegracji społeczno-zawodowej dzięki wykorzystania ekonomii społecznej.

Prowadzący:

Stowarzyszenie BORIS.

Program ramowy spotkania:

I dzień 9:00-16:00

Etapy pracy z osobą bezrobotną – od motywowania do pracy oraz diagnozowania zasobów i problemów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Obiad ok. 12:30-13:00 (catering); przerwy kawowe w zależności od potrzeb grupy i trenerki

 • Część wstępna, zapoznanie się i kontrakt szkoleniowy
 • Praca socjalna i ekonomia społeczna – dlaczego razem a nie osobno?
 • Praca socjalna z osobami bezrobotnymi: cele, zasoby, problemy
 • Metody pracy socjalnej z osobami pozostającymi poza rynkiem pracy – od pracy z jednostką i grupowej pracy socjalnej do aktywizowania i integrowania społeczności lokalnej
 • Udział lokalnych podmiotów w aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych
 • Podmioty ekonomii społecznej na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej (np. Kluby Pracy, Kluby Integracji społecznej z treningiem pracy, Centra Integracji Społecznej, warsztaty terapii zajęciowej) w świetle przepisów prawnych i dobrych praktyk
 • Przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne: charakterystyka, korzyści, dobre praktyki
 • Zamknięcie dnia

II dzień 9:00-16:00

Ekonomia społeczna w lokalnym systemie wsparcia dla osób poszukujących pracy

Obiad ok. 12:30-13:00 (catering); przerwy kawowe w zależności od potrzeb grupy i trenerki

 • Współpraca służb socjalnych z władzami samorządowymi
 • Zadania i korzyści gminy, jej władz i mieszkańców
 • Ekonomia społeczna w dokumentach samorządowych (strategiach rozwoju, programach, etc.)
 • Wzajemne oczekiwania służb socjalnych i służb zatrudnienia
 • Postawy i zaangażowanie mieszkańców oraz lokalnego biznesu – od wspierania podmiotów ekonomii społecznej po kupowanie ich produktów i usług
 • Co dalej? Wstępny plan działań OPS na rzecz wykorzystania ekonomii społecznej w aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych
 • Podsumowanie szkolenia, zakończenie

Spotkania doradczo-biznesowe dla Liderów i Liderek PES

OWES serdecznie zaprasza na cykl spotkań rozwojowych, wzmacniających kompetencje menadżerskie ludzi zarządzajacych PES i PS

Cele spotkania:

Osoby uczestniczące:
 • przyjrzą się swoim zasobom i kompetencjom oraz wyzwaniom,
 • wzmocnią swoje umiejętności liderskie związane z delegowaniem, planowaniem, rozmowami z pracownikami,
 • nauczą się rozwiązywać sytuacje trudne.

Przebieg i metody pracy:

Pracujemy metodami warsztatowymi i coachingowymi, aktywizującymi uczestników i uczestniczki, nastawiamy się na praktykę i dialog, odnosimy się do konkretnych przykładów i oraz zagadnień, które wnosi grupa.

Prowadzący:

Stowarzyszenie BORIS

Liczba osób w grupie:

od 6 do 14

Czas trwania:

6,5 godziny z przerwami ustalanymi wspólnie

Program ramowy spotkania 1. „Rola liderki/lidera w pracy Zespołu”:

od 9:00 do 16:00

 • Rejestracja uczestników, powitanie, ustalenie zasad pracy, zapoznanie się
 • Moja rola w zespole. Kto nadaje ton? Kto wyznacza granice? Budowanie relacji
 • Styl zarządzania a komunikowania się z osobami z zespołu. Praktyczne narzędzia komunikacyjne i kierownicze
 • Sytuacje, które są trudne dla liderki/lidera - analiza przykładów z grupy
 • Podsumowanie. Zamknięcie dnia. Ustalenie tematyki i daty kolejnego spotkania

Program ramowy spotkania 2.

od 9:00 do 16:00

 • Rejestracja, podpisanie listy, poranna kawa
 • Analiza zadań rozwojowych
 • Moja rola a delegowanie zadań
 • Wzmocnienia pozytywne oraz motywacja i informacje zwrotne przekazywane pracownikom
 • Sytuacje, które są trudne dla liderki/lidera w kontekście rozmów i zwracania uwagi pracownikom - analiza przykładów z grupy
 • Podsumowanie. Zamknięcie dnia. Ustalenie tematyki i daty kolejnego spotkania (jeśli takie okaże się potrzebne)

/02

Doradztwo specjalistyczne dla Grup Inicjatywnych oraz PES i JST

Klauzule społeczne

Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Kontekst spółdzielni socjalnych osób prawnych. Praktyczne aspekty dotyczące stosowania klauzul społecznych.

Ekspert: Tomasz Schimanek

Istnieje możliwość dopasowania czasu i formy spotkania do potrzeb grupy.

Spółdzielnie socjalne - aspekty prawno-organizacyjne

Prawne aspekty rejestracji oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych osób prawnych. Rejestracja, wymagane dokumenty, statut, zatrudnianie pracowników.

Ekspertka: Aleksandra Pęcherzewska

Finanse i analizy finansowe

1. Doradztwo finansowe związane z szczegółową, pogłębioną analizą założeń biznesplanu. Stworzenie planu finansowego oraz prognoz i przełożenie go na język części finansowej biznesplanu. Przygotowanie ostatecznego planu finansowego.

Eksperci: Marta Grabowiecka-Zmorska, Dorota Pieńkowska

2. Analiza i planowanie przepływów pieniężnych, budowanie polityki sprzedażowej w oparciu o analizę wyników finansowych. Profesjonalizacja zadań. Wsparcie w finansowych aspektach rozwoju PS.

Ekspertka: Marta Grabowiecka-Zmorska, Dorota Pieńkowska

Marketing oraz marketing w internecie

Omówienie strategii promocji w odniesieniu do konkretnych problemów i potrzeb, strategia marketingowa i jak działać promocyjnie w PS, jak dojść do ceny odpowiedniej dla PS. Jak budować ofertę. Jak promować się w sieci i wykorzystywać portale społecznościowe.

Ekspert: Michał Szymanderski - Pastryk z ngo.pl

Prawne aspekty działania PES i PS

Tworzenie statutów nowych PS, zmiany w statutach już istniejących PES, przygotowanie dokumentów do KRS, rejestracja w KRS, wnoszenie poprawek do KRS. Umowy współpracy, umowy o pracę.

Eksperci: radca prawny Adrianna Maria Kowalska

zamknij