Jeżeli jesteś przedstawicielem/przedstawicielką przedsiębiorstwa społecznego (np. spółdzielni socjalnej, spółki z o. o. non profit, organizacji pozarządowej zatrudniającej osoby wykluczone z rynku pracy) i zastanawiasz się, w jaki sposób:

 • dalej się rozwijać,
 • zmienić /dopasować odpowiednią formę prawną do rodzaju działalności,
 • zatrudniać ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem,
 • nawiązać z współpracę z instytucjami rynku pracy,
 • pomóc swoim pracownikom w reintegracji społecznej i zawodowej,
 • promować produkty lokalne, wytworzone przez Twoją firmę społeczną,
 • budować relacje biznesowe z otoczeniem,
 • nawiązać współpracę z samorządem
to w LOWES możesz liczyć na wsparcie!

Co oferujemy?

Pomożemy Twojej organizacji w utworzeniu planu rozwoju przedsiębiorstwa – od biznesplanu po plan sprzedaży. Możesz liczyć na specjalistyczną, bezpłatną pomoc naszych doradców i doradczyń, m.in. w obszarze prawa, księgowości, marketingu i promocji, czy wsparcie w procesie reintegracji społecznej i zawodowej pracowników.
Współpracując z nami będziesz mógł skorzystać z szerokiej gamy szkoleń, coachingu, doradztwa biznesowego, a także otrzymać voucher’y na usługi zewnętrzne, wspierające rozwój Twojego przedsiębiorstwa. Udzielimy też informacji na temat innych dostępnych źródeł wsparcia – instrumentów zwrotnych, projektów i programów, a w razie potrzeby pomożemy w ich uzyskaniu. Możemy Cię wesprzeć w dotarciu do firm, dla których Twoje przedsiębiorstwo mogłoby być dostawcą lub podwykonawcą.

Przedsiębiorstwo społeczne ma też możliwość ubiegania się o dotację i wsparcie pomostowe na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wykluczonych z rynku pracy (wysokość dotacji 21 020 zł na 1 miejsce pracy, wysokość wsparcia pomostowego do ok. 1500 zł netto/miesięcznie na miejsce pracy, przez max. 6 miesięcy).

Nie jesteś pewien, czy Twoja organizacja spełnia warunki zapisane z definicji przedsiębiorstwa społecznego? W LOWES możemy to zweryfikować. Jeśli tak, to może ona m.in. zostać wpisana na ministerialną listę przedsiębiorstw społecznych.

LOWES wspiera podmioty ekonomii społecznej w ubieganiu się o przyznanie ogólnopolskich i regionalnych znaków jakości (także wykraczających poza sferę ekonomii społecznej, dotyczących usługi lub produktu PS).

Szkolenia i doradztwo, które standardowo świadczy LOWES dla przedsiębiorstw społecznych, obejmują m.in. następujące tematy:

 • powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
 • prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
 • zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, poszukiwanie i wdrażanie innowacji, zarządzanie finansowe (z uwzględnieniem zwrotnych i bezzwrotnych mechanizmów), zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • aspekty prawne (np. ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o spółdzielniach socjalnych), aspekty finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
 • tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.),
 • budowanie powiązań kooperacyjnych,
 • restrukturyzacja działalności,
 • lokalne strategie, ciała doradczo - konsultacyjne i rady działalności,
 • zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
 • umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 • usługi społeczne, w tym w formule zdeinstytucjonalizowanej – wsparcie rozwoju i standardów jakości realizacji usług
 • szkolenia zawodowe i branżowe, szkolenia specjalistyczne​

Co zrobić, aby skorzystać ze wsparcia LOWES?

Krok pierwszy:

zastanów się, jaką zmianę chcesz wprowadzić w swoim przedsiębiorstwie społecznym.

Krok drugi:

skontaktuj się z jednym z animatorów LOWES:

Jeśli jesteś z powiatu żyrardowskiego, sochaczewskiego, grójeckiego, wołomińskiego lub legionowskiego:

Stanisława Retmaniak

Jeśli jesteś z Warszawy:

Agata Słowińska

Jeśli jesteś z powiatu warszawskiego - zachodniego:

Zbigniew Wejcman

Ścieżka wsparcia

Poznanie się – praca nad pomysłem na rozwój przedsiębiorstwa społecznego

więcej informacji

W tym kroku przewidujemy, że spotkamy się raz albo dwa razy po to by określić co chcesz/chcecie zrobić, po co chcesz to robić oraz jakiej zmiany oczekujesz. My opowiemy jak możemy Cię wesprzeć i jakie są warunki, byś mógł skorzystać z tego wsparcia bezpłatnie. Podczas tych spotkań również wytyczymy początkowe zadania i działania jakie trzeba będzie podjąć, by zrealizować pomysł.

Na tym etapie sprawdzimy czy Twoje przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wyznaczniki
przedsiębiorstwa społecznego. W razie potrzeby pomożemy Ci w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do spełnienia aktualnych kryteriów przedsiębiorstwa społecznego (np. uchwał, zmian w statucie).

Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa społecznego

więcej informacji

Podczas spotkania wszystkich osób zaangażowanych w pomysł z doradczynią kluczową/biznesową i/lub specjalistką ds. rozwoju PES, doprecyzujesz cele działania oraz ich przełożenie na środowisko lokalne.

Chcemy zorientować się, co możecie zrobić sami, by zrealizować Wasz pomysł, kogo znacie, jakie macie zasoby, a w czym potrzebujecie naszego wsparcia. Pomocne w tym będzie wypracowane przez Stowarzyszenie BORIS „Narzędzie do diagnozy potencjału rozwoju ekonomicznego organizacji”. Sprawdzimy także, na jakich lokalnych partnerów możecie liczyć.

Budowanie przyjaznego środowiska dla rozwoju ekonomii społecznej

więcej informacji

Równolegle z pracą nad uszczegółowieniem koncepcji nasz animator i/lub specjalista ds. rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej pomoże Twojemu przedsiębiorstwu społecznemu w nawiązaniu relacji z lokalnymi partnerami.

Razem spotkacie się np. z kluczowymi instytucjami, organizacjami, samorządami, by od początku pozyskać wsparcie w lokalnej społeczności dla swojego pomysłu, a tym samym zwiększyć szanse na powodzenie przedsięwzięcia.

Animator przez cały okres pracy w Twoim środowisku będzie dbał o budowanie i utrzymanie pozytywnych relacji z otoczeniem.

Podpisanie porozumienia ze środowiskiem / partnerstwem na rzecz przedsięwzięć ekonomii społecznej daje dużą szanse na wzmocnienie Waszych działań na poziomie lokalnym. W skład środowiska mogą wejść JST, NGO, osoby fizyczne oraz inne podmioty chcące założyć PES, PS.

Opracowanie koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa społecznego

więcej informacji

Na tym poziomie, trzeba już „ubrać” pomysł w konkretny dokument (formularz wstępnej rekrutacji). Dzięki temu będzie możliwe skorzystanie z pomocy specjalistów takich jak np. prawnik czy księgowy oraz szkoleń z określonej branży.

Ocena koncepcji społeczno-ekonomicznej przez LOWES

więcej informacji

W tym momencie pomysł rozwoju społeczno-ekonomicznego przedsiębiorstwa społecznego, opisany w dokumencie, jest oceniany przez zespół LOWES. Tu sprawdzamy na ile i jakiego wsparcia potrzebujecie i czy w ogóle pomysł w takim kształcie ma szansę odnieść sukces. Zastanawiamy się także czy mamy możliwość sfinansować te potrzeby, bądź skąd można pozyskać finansowanie.

Decyzja pozytywna

Indywidualna ścieżka wsparcia

więcej informacji

W tym kroku wspólnie z doradczynią kluczową/biznesową i/lub specjalistką ds. rozwoju podmiotów ekonomii społecznej opracowywana jest indywidualna ścieżka wsparcia dla Twojego przedsiębiorstwa i planowane są dalsze kroki.

Decyzja odmowna

Powrót do pracy nad koncepcją

więcej informacji

Czasami ktoś z zewnątrz może zwrócić uwagę na coś, czego na wstępnym etapie nie udało się wyłapać. Dzięki ocenie zespołu jest możliwość by pomysł przemyśleć jeszcze raz i poprawić.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

więcej informacji

W tym kroku Ty i Twój zespół (oraz przyszli pracownicy) otrzymacie pomoc specjalistów w realizacji koncepcji rozwoju, weźmiecie udział w niezbędnych szkoleniach i doradztwie dostosowanych do Waszych potrzeb (np. marketing, księgowość, zamówienia publiczne, pożyczki, szkolenia branżowe, itd.).

Przez cały czas będzie czuwał nad Wami zespół LOWES, pomagając w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami, samorządem lokalnym, instytucjami lokalnymi, które mogą wesprzeć Was w rozwinięciu skrzydeł.

Pomoc, którą od nas otrzymasz, będzie pomocą de minimis, więc będziemy Cię prosić o wypełnienie odpowiednich dokumentów.

Wsparcie w tworzeniu miejsc pracy

więcej informacji

Jeśli chcesz utworzyć nowe miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomożemy Ci nawiązać kontakt z instytucjami pomocnymi w znalezieniu pracowników (np. OPS, KIS, CIS, WTZ, ZAZ, PUP), w zaplanowaniu działań reintegracyjnych dla obecnych i przyszłych pracowników, opracowaniu strategii marketingowej, biznesplanu, itd.

Twoje przedsiębiorstwo społeczne będzie mogło również ubiegać się o dotację i wsparcie pomostowe w LOWES. Wysokość dotacji to 21 020 zł na 1 miejsce pracy, wysokość wsparcia pomostowego do ok. 1500 zł netto miesięcznie na 1 miejsce pracy, przez max. 6 miesięcy.

Doradcy LOWES pomogą w opracowaniu biznesplanu, który nie tylko będzie niezbędny do wnioskowania o wsparcie finansowe, ale przede wszystkim pomoże Ci usystematyzować myślenie o przedsiębiorstwie.

Na tym etapie zapoznaj się dokładnie z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego i jego załącznikami (znajdziesz je tutaj ›) i złóż prawidłowe dokumenty do LOWES.

Zakończenie wsparcia

więcej informacji

Po zrealizowaniu zaplanowanych kroków i osiągnięciu zakładanych celów może okazać się, że wsparcie LOWES nie jest Ci już potrzebne.

Możesz działać dalej, a jeśli pojawią się nowe potrzeby i pomysły, zawsze możesz wrócić do nas po wsparcie!

Ocena biznesplanu przez komisję oceny wniosków

więcej informacji

Ocena biznesplanu przez komisję to moment, w którym osobiście możecie przedstawić swój pomysł niezależnym fachowcom z branży ekonomicznej oraz społecznej. To oni sprawdzają, czy jesteście gotowi na sukces i możecie bezpiecznie rozpoczynać działania w formule przedsiębiorstwa społecznego – zatrudniać ludzi, kupować niezbędne wyposażenie, dostosowywać miejsca pracy.

W oparciu o kryteria oceny wniosków, ustalone w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego, KOW zdecyduje, czy otrzymacie dotację i/lub pomostówkę, czy może trzeba jeszcze coś poprawić. Wówczas dostaniecie od Komisji informację, co jeszcze warto przemyśleć.

Pamiętajcie, zależy nam, abyście byli jak najlepiej przygotowani do działań w przedsiębiorczości społecznej.

Decyzja pozytywna

Przyznanie wsparcia finansowego

więcej informacji

W tym kroku nastąpi zawarcie umowy o udzielenie wsparcia finansowego, w której zobowiążesz się m. in. do utrzymania trwałości nowych miejsc pracy i działania w formie przedsiębiorstwa społecznego przez co najmniej 12 miesięcy, a także, że przez 3 lata będziecie spełniać co najmniej kryteria podmiotu ekonomii społecznej.

Zawarcie umowy będzie się też wiązało ze złożeniem regulaminowych oświadczeń, oraz zabezpieczenia umowy (najczęściej weksel in blanco).

Wypłata wsparcia finansowego nastąpi po spełnieniu wymogów przedsiębiorstwa społecznego, w tym zatrudnieniu osób, dla których tworzycie miejsca pracy. Obsługą wsparcia finansowego oraz czuwaniem nad prawidłowością jego rozliczenia zajmuje się specjalista ds. wsparcia finansowego.

Decyzja odmowna

Powrót do pracy nad koncepcją lub rezygnacja ze wsparcia finansowego

więcej informacji

Jako przedsiębiorstwo społeczne  możecie nadal korzystać ze wsparcia doradczego i szkoleniowego LOWES, w tym pracować nad poprawą biznesplanu.

Monitoring wydatkowania i realizacji biznesplanu oraz dalsze wsparcie szkoleniowodoradcze i reintegracyjne

więcej informacji

Po otrzymaniu dotacji/pomostówki, czy uzyskaniu wsparcia doradczego, co najmniej w okresie trwałości miejsc pracy (12 miesięcy), jesteśmy z Wami. Wspólnie czuwamy nad realizacją działań, zapewniamy usługi towarzyszące (doradztwo, szkolenia, usł. reintegracyjne) i służymy wsparciem zarówno w rozwiązywaniu trudności jak i szukaniu nowych możliwości.

Zakończenie wsparcia

więcej informacji

Po zrealizowaniu zaplanowanych kroków i osiągnięciu zakładanych celów może okazać się, że wsparcie LOWES nie jest Ci już potrzebne.

Możesz działać dalej, a jeśli pojawią się nowe potrzeby i pomysły, zawsze możesz wrócić do nas po wsparcie!

Wiemy z doświadczenia – czasami trudno jest utrzymać zapał i chęci w działaniu. Dlatego w LOWES chcemy nawiązywać współpracę długofalową – nie tylko na czas realizacji projektu. Działamy tak, by każdy, z kim współpracujemy, mógł zwrócić się do nas w każdym momencie i uzyskać wsparcie.

Zobacz filmy

Odtwórz wideo
jak założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych?
Odtwórz wideo
jak założyć spółdzielnię socjalną osób fizycznych?
Odtwórz wideo
jak zdobyć wsparcie z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej?
zamknij