Regulamin świadczenia usług LOWES

Regulamin świadczenia usług LOWES od 01.12.2019

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej

Załącznik 2 - Formularz zgłoszeniowy instytucji

Załącznik 3 - Formularz wstępnej rekrutacji – osoba fizyczna

Załącznik 4 - Formularz wstępnej rekrutacji – osoba prawna

Załącznik 7 - Umowa o świadczenie specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego

Regulamin wsparcia finansowego LOWES

Regulamin wsparcia finansowego LOWES od 10.04.2019

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego

Umowa o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego

Dane osobowe - klauzule informacyjne RODO

Informacja RODO dla Warszawskiego OWES

Informacja RODO dla Lokalnego OWES

Informacja RODO dla projektów MCPS

Status przedsiębiorstwa społecznego

Karta statusu przedsiębiorstwa społecznego

Definicja przedsiębiorstwa społecznego

nazwa kolejnego, kolejnego dokumentu do pobrania

Reintegracja społeczna i zawodowa

Publikacja Impuls ku zmianie. Włączanie do przedsiębiorstwa społecznego pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym

nazwa kolejnego dokumentu do pobrania

nazwa kolejnego, kolejnego dokumentu do pobrania

Standardy akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Standardy OWES 2021

Certyfikat akredytacji LOWES 2020

nazwa kolejnego, kolejnego dokumentu do pobrania

zamknij